Ūmine mieloblastine leukemija sergančių vaikų limfocitų subpopuliacijų predikcinė reikšmė atsakui į chemoterapiją (žvalgomasis tyrimas)

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 2,
p. 87 -
92

Darbo tikslas. Nustatyti chemoterapijos poveikį periferinio kraujo B, NK ląstelių ir T limfocitų subpopuliacijų pokyčiams ir subpopuliacijų predikcinę reikšmę vaikams, sergantiems ūmine mieloblastine leukemi­ja ir gydytiems Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santa­riškių klinikų filialo, Vaikų onkohematologijos skyriuje.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Į tyrimą buvo įtraukti vaikai (0-18 m.), sergantys ūmine mieloblastine leukemija ir gydyti pagal Nopho-DBH 2012 protokolą ir ML DS 2006. B (CD19+), NK ląstelių (CD3-CD56+) ir T limfocitų subpopuliacijų (CD3+CD4+, CD4+CD25+Foxp3+, CD3+CD8+, CD3+CD8+CD57+, CD3+CD8+CD57-) kiekis periferiniame kraujyje buvo nustatytas prieš pradedant gydymą citostatikais ir 22-ą gydymo dieną. Tyrimai buvo atliekami tėkmės citometrijos metodu.

Rezultatai. Tyrime dalyvavo 8 vaikai (amžiaus vidurkis - 46 mėn., nuo 8 iki 133 mėn.). Prieš pradedant gydymą blogo atsako li­goniams CD3+CD4+ limfocitų kiekis buvo didesnis nei 5979 ląstelės/mkl, palyginti su ligoniais, kuriems buvo gautas geras atsakas - ne dau­giau kaip 4346 ląstelės/mkl. CD3+CD8+CD57- limfocitų kiekis blogo at­sako ligoniams prieš gydymą buvo daugiau nei 3711 ląstelių/mkl, o ligo­niams, kuriems buvo gautas geras atsakas į gydymą, šių limfocitų kie­kis nesiekė 3200 ląstelių/mkl. Gydymo pradžioje T reguliacinių limfocitų kiekis ligoniams, kuriems negauta atsako į gydymą, buvo daugiau kaip 148 ląstelės/mkl, o ligoniams, kuriems gautas atsakas, - 45 ląste- lės/mkl.

Išvados. Gero ir blogo atsako ligonių B ir NK limfocitų kiekiai peri­feriniame kraujyje nesiskyrė. CD3 + CD4+ limfocitų ir ypač CD4+CD25+FoxP3+ limfocitų kiekiai periferiniame kraujyje iki gydymo buvo smarkiai mažesni gero atsako ligoniams, palyginti su blogo atsako ligoniais. Gero atsako ligoniai prieš gydymą turėjo gerokai mažiau CD3+CD8+CD57- limfocitų negu blogo atsako ligoniai. Šių limfocitų smarkiai sumažėjo blogo atsako ligoniams, palyginti su gero atsako ligo­niais.

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija