Žurnalo autoriams

Jūs esate čia

Žurnalo autoriams

„Laboratorinė medicina“ – recenzuojamas mokslinis žurnalas, turintis tarptautinį registracijos numerį ISSN 1392-6470, leidžiamas nuo 1999 metų kartą per ketvirtį. Žurnalas skiriamas įvairių specialybių gydytojams, tarp jų ir klinikinių laboratorijų, medicinos biologams, rezidentams, magistrantams, doktorantams, mokslo darbuotojams, dėstytojams, studentams, klinikos laborantams. 

Žurnale publikuojami originalūs moksliniai straipsniai, fundamentinių eksperimentinių ir klinikinių tyrimų rezultatai, klinikiniai atvejai, mokslinių tyrimų apžvalgos, nagrinėjamos klinikinių laboratorijų valdymo ir kokybės vertinimo problemos, pateikiamos laboratorinių metodų naujovės ir diskusijos, medicinos istorijos tyrimo duomenys, kita įvairi aktuali informacija. 

Nuo 2000 metų žurnalas įtrauktas į Daktaro disertacijai pripažįstamų Lietuvos mokslo leidinių sąrašą (Valstybės žinios 2000, Nr. 98). 

Nuo 2006 metų lapkričio 15 d. žurnalas „Laboratorinė medicina“ įtrauktas į INDEX COPERNICUS – Vidurio ir Rytų Europos medicinos žurnalų vertinimo sistemos (The Central and Eastern European Scientific Journals Ranking Systemregistrus (http://journal.indexcopernicus.com).

Straipsniai ar kita medžiaga publikuojama lietuvių ar anglų kalbomis. Straipsniai skelbiami nemokamai, pirmenybė teikiama ginantiems daktaro disertaciją.

Bendrieji nurodymai

Pateikę redakcijai rankraštį, autoriai pasirašo lydraštyje patvirtindami, kad visas autorių teises perduoda leidėjui, jeigu straipsnis bus publikuojamas. Be to, jie turi patvirtinti, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorių teisių, nėra skelbtas ar įteiktas kitiems žurnalams (išskyrus tezes ar pranešimo medžiagą). Taip pat autoriai turi informuoti apie galimą interesų konfliktą: ar jie tiesiogiai ar netiesiogiai remiami firmos, kurios produktai ar aparatūra aprašomi straipsnyje, ar susiję su konkuruojančia šioje srityje firma.

Moksliniai straipsniai turi būti parašyti aiškia, taisyklinga lietuvių kalba, atitikti tam tikrus moksliniams straipsniams keliamus ir struktūros, ir turinio reikalavimus.

Straipsniai pateikiami elektronine versija (Microsoft Word programa, *.doc arba *.docx formatu, Times New Roman 12 dydžio šriftu, spausdinti 1,5 intervalu, su 2,5 cm paraštėmis). Visi puslapiai turi būti numeruoti.

Elektroninė straipsnio versija siunčiama el. paštu:

Spaudai priimtieji ir nepriimtieji rankraščiai autoriui negrąžinami.

Rankraščio struktūra

1. Antraštinis puslapis. Nurodoma:

• straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;

• autoriaus (-ių) nesutrumpintas (-i) vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

• institucijos pavadinimas. Jei autoriai yra iš kelių institucijų, po pavardėmis rašomas numeris, kuris atitinkamai paaiškinamas nurodant įstaigos pavadinimą (lietuvių ir anglų kalbomis);

• autoriaus, su kuriuo redakcija palaikys ryšį, vardas ir pavardė, darbo adresas, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas.

2. Pirmasis puslapis. Nurodoma:

• straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;

• autorių pavardės ir institucijos pavadinimai nerašomi (nuo šio puslapio straipsnis pateikiamas recenzentams);

santrauka lietuvių kalba (200–250 žodžių). Santraukos struktūra turi atitikti straipsnio struktūrą: darbo tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, tyrimo rezultatai, išvados, 5–6 reikšminiai žodžiai (neturėtų kartoti straipsnio pavadinimo). Santraukoje neturėtų būti žodžių trumpinių;

santrauka (summary) anglų kalba (200–250 žodžių). Santraukos anglų kalba struktūra: background, material and methods, results, conclusions, 5–6 reikšminiai žodžiai (keywords) (neturėtų kartoti straipsnio pavadinimo).

3. Straipsnio dalys (prasideda nuo trečio puslapio):

Įvadas, darbo tikslas. Nurodomas straipsnio aktualumas, naujumas, problemos nagrinėjimo apimtis, svarbūs kitų autorių darbai.

• Tyrimo medžiaga ir metodai. Aprašoma tyrimo medžiaga, eksperimentiniai gyvūnai, pacientai ir metodai (žmonių tyrimai – laikantis 1975 metų Helsinkio deklaracijos principų, papildytų 2000 metais, gyvūnų – laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, kurie reglamentuoja laboratorinių gyvūnų priežiūrą ir jų naudojimą). Taip pat nurodomi statistiniai duomenų apdorojimo metodai.

• Tyrimo rezultatai. Pateikiami tyrimų rezultatai, pagrįsti statistine duomenų analize. Tekste nurodomi duomenys neturi kartoti paveikslų ir lentelių duomenų.

• Rezultatų aptarimas ir diskusija. Apžvelgiami mokslo tiriamajame darbe gauti rezultatai, aiškinami mechanizmai, analizuojamas tiriamų rodiklių ryšys su kitais susijusiais veiksniais, duomenys lyginami su kitų tyrėjų rezultatais, teikiamos tyrimų prognozės, rekomendacijos ir kt.

• Išvados. Pateikiamos glaustai, apibendrinant tik savo tyrimo rezultatus.

Pastaba: Literatūros apžvalginių, klinikinių atvejų ar kitų straipsnių struktūra gali būti kitokia, tačiau straipsnyje privalo būti pagrindinės dalys, aprašytos 1 ir 2 punktuose, gali skirtis tik 3 punkte nurodyta pagrindinės straipsnio dalies struktūra.

4. Literatūros sąrašas rengiamas pagal Tarptautinio medicinos žurnalų leidėjų komiteto ICMJE (International Committee of Medical Journal Editorsreikalavimus „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals“: http://www.nlm.nih.gov/ bsd/uniform_requirements.html. Literatūros sąrašas numeruojamas pagal citavimo eiliškumą tekste. Nuorodos į šaltinį iš šio sąrašo pateikiamos laužtiniuose skliaustuose. Jei nurodomi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu (pvz.: [5, 6]), jeigu jie eina vienas paskui kitą – brūkšniu (pvz.: [6–8]). Jei autorius minimas pačiame straipsnyje, pirma nurodomas vardas, paskui pavardė, o literatūros sąraše atvirkščiai – pirma pavardė, po to vardas. Jei šaltinyje daugiau negu šeši autoriai, nurodomi pirmieji šeši ir toliau rašoma „ir kt.“ arba „et al.“ Žurnalų trumpiniai turi būti pateikti pagal „Medline“ trumpinius. Rekomenduojama naudoti naujausias penkerių metų publikacijas, nebent senesnės būtinos, kai apžvelgiama istorinė tyrimų raida ar kai nagrinėjamos tyrimų srities publikacijos yra  negausios. Literatūros šaltinių sąrašas turėtų neviršyti šešiasdešimties.

Lotyniški ir kitų kalbų žodžiai lietuviškame tekste rašomi kursyvu.

Lentelės ir grafinės iliustracijos

Lentelės kuriamos naudojant programą Microsoft Word ir pateikiamos tekste. Jos turi būti suformatuotos tinkamai, t. y. tinkamai suliejami ir skaidomi langeliai, išlyginamos lentelės eilutės ir stulpeliai, taisyklingai pateikiama lentelėse esanti tekstinė, skaitinė ir grafinė informacija. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis rašomi prieš lentelę (pvz.: 1 lentelė. Ligonių, sergančių išemine širdies liga, kraujo serumo lipoproteinų spektras. Table 1. Blood  serum lipoprotein spectrum in ischaemic heart disease). Paaiškinimai, trumpiniai pateikiami lentelės apačioje.

Straipsnio grafikai sudaromi programa Microsoft Exel ir pateikiami įterpti į tekstą. Kitomis programomis sudaryti grafikai pateikiami *.pdf; *.jpg; *.png formatais atskirais failais.

Grafinės iliustracijos, schemos, vaizdai ir nuotraukos turi būti pateikiami pačiame tekste ir atskiruose failuose vienu iš šių formatų: *.tif; *.jpg; *.png, ne mažesne nei 200 dpi skiriamąja geba (pageidaujama 300 dpi) ir maksimalių fizinių matmenų (pikseliais). Eilės numeris ir pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis (pvz.: 1 pav.  Operuotų ligonių amžius. Fig. 1.  The age of operated patients) nurodomas grafiko ar iliustracijos apačioje. Jei straipsnis publikuojamas anglų kalba, iliustracijų ir lentelių pavadinimai rašomi tik anglų kalba.

Galima pateikti ir pačias nuotraukas.  Nuotraukos ir iliustracijos žurnale paprastai spausdinamos nespalvotos, bet gali būti ir spalvotos, tik jos bus spausdinamos autoriaus lėšomis.

Matematinės formulės rengiamos lygčių rengykle Microsoft Equation arba pateikiamos atskirame lape ir nurodoma jų vieta tekste.

Dešimtainių trupmenų sveikasis skaičius nuo trupmeninio lietuviškame straipsnyje atskiriamas kableliu, angliškame – tašku.

Normas ar vienetus pageidaujama pateikti pagal Tarptautinę matavimo vienetų sistemą (SI).

Recenzavimas

Visi gauti rankraščiai recenzuojami kelių (ne mažiau kaip dviejų) redaktorių kolegijos narių ar atitinkamų mokslo sričių specialistų. Autorius privalo atsižvelgti į recenzentų pastabas ir pateikti ištaisytą variantą, o jeigu turi pakankamai svarių argumentų – gali palikti pirminį variantą. Straipsniai, visiškai neatitinkantys reikalavimų, nepriimami. Iš esmės pataisytas straipsnis vėliau gali būti teikiamas žurnalui dar kartą.

Žurnalo interneto svetainėje http://zurnalas.llmd.lt skelbiamos santraukos lietuvių ir anglų kalbomis.

Pageidaujama, kad autoriai prenumeruotų žurnalą.

Žurnalo „Laboratorinė medicina“ redakcija

M. Marcinkevičiaus g. 1-2, LT-08433 Vilnius

Vyr. redaktorė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė

Mokslinė redaktorė doc. Valerija Jablonskienė

Tel. +370 699 81 337

El. paštas: arba

www.llmd.lt

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija