Žurnalo autoriams

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Bendrieji nurodymai

Pateikę redakcijai rankraštį, autoriai pasirašo lydraštyje patvirtindami, kad jie visas autorių teises perduoda leidėjui, jeigu straipsnis bus publikuojamas. Be to, autoriai turi patvirtinti, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorių teisių, nėra skelbtas ar įteiktas kitiems žurnalams (išskyrus tezes ar pranešimo medžiagą). Taip pat autoriai turi informuoti apie galimą interesų konfliktą: ar jie tiesiogiai ar netiesiogiai remiami firmos, kurios produktai ar aparatūra aprašomi straipsnyje, ar susiję su konkuruojančia šioje srityje firma.

Moksliniai straipsniai turi būti parašyti aiškia, taisyklinga lietuvių kalba, atitikti tam tikrus moksliniams straipsniams keliamus ir struktūros, ir turinio reikalavimus.

Straipsniai pateikiami dviem egzemplioriais A4 formato popieriuje ir elektronine versija (Microsoft Word programa, *.doc formatu, Times New Roman 12 dydžio šriftu, spausdinti 1,5 intervalu, su 2,5 cm paraštėmis). Visi puslapiai turi bûti numeruoti.

Elektroninė rankraščio versija taip pat pateikiama. Ant kompaktinio disko užrašoma autoriaus pavardė ir straipsnio pavadinimas, kompiuterinės programos pavadinimas.

Elektroninė straipsnio versija siunčiama:

Spaudai priimtieji ir nepriimtieji rankraščiai autoriui negrąžinami.

 

Rankraščio struktūra

1. Antraštinis puslapis. Nurodoma:
• straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;
• autoriaus (ių) ne sutrumpintas (i) vardas (ai) ir pavardė (s);
institucijos pavadinimas. Jei autoriai yra iš kelių institucijų, prieš pavardes rašomas numeris, kuris atitinkamai paaiškinamas nurodant įstaigos pavadinimą (lietuvių ir anglų kalbomis);
• autoriaus, su kuriuo redakcija palaikys ryšį, vardas ir pavardė, darbo adresas, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas.

2. Pirmasis puslapis. Nurodoma:
• straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;
• autorių pavardės ir institucijos pavadinimai nerašomi (nuo šio puslapio straipsnis pateikiamas recenzentams);
• straipsnio santrauka lietuvių kalba (200–250 žodžių), 5–6 reikšminiai žodžiai (neturėtų kartoti straipsnio pavadinimo). Santraukos struktūra turi atitikti straipsnio struktūrą: darbo tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, tyrimo rezultatai, išvados. Santraukoje neturėtų būti žodžiū trumpinių.
• straipsnio santrauka (summary) anglų kalba (200–250 žodžių), 5–6 reikšminiai žodžiai (keywords) (neturėtų kartoti straipsnio pavadinimo). Santraukos anglų kalba struktūra: background, material and methods, results, conclusions.

3. Straipsnio dalys (prasideda nuo trečio puslapio):
Įvadas, darbo tikslas. Nurodomas straipsnio aktualumas, naujumas, problemos nagrinėjimo apimtis, svarbūs kitų autorių darbai.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Aprašoma tyrimo medžiaga, eksperimentiniai gyvūnai, pacientai ir metodai (žmonių tyrimai – laikantis 1975 metų Helsin kio deklaracijos principų, papildytų 2000 metais, gyvūnų – laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, kurie reglamentuoja laboratorinių gyvūnų priežiūrą ir jų naudojimą). Taip pat nurodomi statistiniai duomenų apdorojimo metodai.
Tyrimo rezultatai. Pateikiami tyrimų rezultatai, pagrįsti statistine duomenų analize. Tekste nurodomi duomenys neturi kartoti paveikslų ir lentelių duomenų.
Rezultatų aptarimas ir diskusija. Apžvelgiami mokslo tiriamajame darbe gauti rezultatai, aiškinami mechanizmai, analizuojamas tiriamų rodiklių ryšys su kitais susijusiais veiksniais, duomenys lyginami su kitų tyrėjų rezultatais, teikiamos tyrimų prognozės, rekomendacijos ir kt.
Išvados. Pateikiamos glaustai apibendrinant tik savo tyrimo rezultatus.

Pastaba: Literatūros apžvalginių, klinikinių atvejų ar kitų straipsnių struktūra gali būti kitokia, tačiau straipsnyje privalo būti pagrindinės dalys, aprašytos 1 ir 2 punktuose, gali skirtis tik 3 punkte nurodyta pagrindinės straipsnio dalies struktūra.

4. Literatūros  sąrašas rengiamas pagal Tarptautinio medicinos Žurnalų leidėjų komiteto ICMJE (In- ternational Committee of  Medical Journal  Editors) reikalavimus „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals“: http://www.nlm.nih.gov/ bsd/uniform_requirements.html. Literatūros sąrašas numeruojamas pagal citavimo eiliškumą tekste. Nuorodos į šaltinį iš šio sąrašo pateikiamos laužtiniuose skliaustuose. Jei nurodomi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu (pvz.:  [5, 6]), jeigu jie eina vienas paskui kitą  –  brūkšniu (pvz.: [6–8]). Jei autorius minimas pačiame  straipsnyje, pirma nurodomas vardas, paskui pavardė, o literatūros  sąraše, atvirkščiai – pirma pavardė, po to vardas. Jei šaltinyje daugiau negu šeši autoriai, nurodomi pirmieji šeši ir toliau rašoma „ir kt.“ arba „et al“. Žurnalų trumpiniai turi būti pateikti pagal „Medline“ trumpinius. Rekomenduojama naudoti naujausias  penkerių metų publikacijas, nebent senesnės  būtinos, kai apžvelgiama istorinė tyrimų raida ar kai  nagrinėjamos tyrimų srities  publikacijos yra  negausios. Literatūros šaltinių sąrašas turėtų neviršyti šešiasdešimties.

Lotyniški ir kitų kalbų žodžiai lietuviškame tekste rašomi kursyvu.

 

Lentelės ir grafinės iliustracijos

Lentelės pateikiamos tekste arba atskiruose lapuose. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis rašomi prieš lentelę (pvz.: 1 lentelė. Ligonių, sergančių išemine širdies liga,  kraujo serumo lipoproteinų spektras. Table 1. Blood  serum lipoprotein spectrum in ischaemic heart disease). Paaiškinimai, trumpiniai pateikiami lentelės apačioje.

Grafinės iliustracijos turi būti atliekamos CorelDRAW arba Microsoft Word  formatais (galima ir Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint formatais) ir pateikiamos atskiruose failuose  (ne  pačiame straipsnyje,  po vieną iliustraciją faile).  Eilės numeris ir pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis (pvz.: 1 pav.  Operuotų ligonių amžius. Fig. 1.  The age of operated patients) nurodomas grafiko ar iliustracijos apačioje. Grafiko ar paveikslo numeris straipsnyje  nurodomas lenktiniuose skliaustuose arba įterpiamas į sakinį. Jei straipsnis publikuojamas anglų kalba, iliustracijų ir lentelių pavadinimai rašomi tik anglų kalba.

Grafiniai vaizdai, nuotraukos ir kt. turi būti pateikiami grafiniu formatu (pvz.: *.bmp;  *.tif; *.jpg), ne mažesne nei 200 dpi skiriamąja geba (pageidaujama – 300 dpi). Galima pateikti ir pačias nuotraukas.  Iliustracijos žurnale bus spausdinamos nespalvotos, gali būti spausdinamos ir spalvotos, tačiau autoriaus lėšomis.

Matematinės formulės įrašomos į tekstą Microsoft Equation formatu arba pateikiamos atskirame lape ir nurodoma jų vieta tekste.

Dešimtainių trupmenų sveikasis skaičius nuo trupmeninio lietuviškame straipsnyje atskiriamas kableliu, angliškame – tašku.

Normas ar vienetus pageidaujama pateikti pagal Tarptautinę matavimo vienetų sistemą (SI).

 

Recenzavimas

Visi gauti rankraščiai recenzuojami kelių (ne maŽiau kaip dviejų) redaktorių kolegijos narių ar atitinkamų mokslo sričių specialistų. Autorius privalo atsižvelgti į recenzentų pastabas ir pateikti ištaisytą variantą, o jeigu turi pakankamai svarių argumentų – palieka pirminį variantą. Straipsniai, visiškai neatitinkantys reikalavimų, nepriimami. Iš esmės pataisytas straipsnis vėliau gali būti teikiamas žurnalui dar kartą.

Žurnalo interneto svetainėje http://zurnalas.llmd.lt skelbiamos santraukos lietuvių ir anglų kalbomis.

Pageidaujama, kad autoriai prenumeruotų žurnalą.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija