Vaikų vitamino D koncentracijos kraujo serume tyrimų analizė

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 4,
p. 172 -
175

Darbo tikslas. Išanalizuoti vaikų vitamino D koncentracijos kraujo se­rume duomenis, palyginti tyrimų rezultatus tarp lyčių, amžiaus grupių bei metų laikų.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviai išanalizuoti 1354 vaikams 2011-2015 metais Vaikų ligoninėje, VŠĮ VULSK filiale atliktų vitamino D (25-hidroksicholekalciferolio) koncentracijos kraujo serume tyrimų rezultatai. Tiriamieji suskirstyti į dvi grupes: I grupę su­darė vaikai iki 2 metų, II grupę - vyresni nei 2 metų vaikai.

Tyrimo rezultatai. Iš 1354 tiriamųjų vaikams iki 2 metų atlikta 47,5 % (643), o 2-18 metų vaikams - 52,5 % (711) vitamino D koncentra­cijos kraujo serume tyrimų. Tik 29,5 % iki 2 metų ir 17,3 % vyresnių nei 2 metų vaikų nustatytos optimalios vit. D koncentracijos. Bendrai abie­jose grupėse ryškus trukumas nustatytas 12,2 % tiriamųjų, trukumas - 21,1 %, suboptimali koncentracija- 16 %, optimali - 23,1 %, padidėjusi - 22,8 %, ryškiai padidėjusi - 4,4 %, toksinė - 0,4 %. Vit. D koncentracijos I ir II grupėse patikimai skyrėsi: 55,1 % I grupės tiriamųjųnustatyta pa­didėjusi vit. D koncentracija ir 15,4 % vitamino D stoka, o daugu­mai (80,1 %) II grupės tiriamųjų - šio vitamino stoka. Palyginus vitami­no D koncentracijas tarp metų laikų, I grupėje statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta, o II grupėje vitamino D koncentracijos buvo sta­tistiškai reikšmingai mažesnės pavasarį nei vasarą ir rudenį.

Išvados. Daugiau nei pusei (55 %) vaikų iki 2 metų nustatoma per didelė vit. D koncentracija, o 80 % vyresnių vaikų patiria nuolatinę jo stoką. Vit. D koncentracija nesiskyrė tarp lyčių ir tarp metų laikų I gru­pėje, o II grupėje nustatyta mažesnė šio vitamino koncentracija pavasa­rį. Siekiant užtikrinti optimalias vitamino D koncentracijas, būtina lai­kytis vitamino D papildų vartojimo gairių.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija