Vaikų augimo išoriniai veiksniai - žmogaus fizinės būklės kaitos variklis

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 3,
p. 155 -
163

Ūgis, svoris ir kūno masės indeksas - svarbiausi žmogaus morfologiniai rodikliai. Jie priklauso nuo vidiniu ir išoriniu augimo veiksniu sąveikos. Išoriniai veiksniai santykinai skirstomi į socialinius ir ekonominius (tu­ri didesnės įtakos darželinio amžiaus vaiku augimui), etninius ir kultū­rinius (lemia ir mokyklinio amžiaus vaiku augimą) bei fizinius aplinkos veiksnius ('u poveikis ištirtas nepakankamai). Socialiniu ir ekonominių veiksniu grupei priskiriamas tėvu išsilavinimas, tėvu profesija, šeimos pajamos, vaiku skaičius šeimoje. Ypač svarbūs išoriniai augimo veiks­niai - vaiko mityba, fizinis aktyvumas, gyvenimo sąlygos - taip pat pri­klauso nuo šeimos ir šalies socialinės bei ekonominės būklės. Todėl ma­noma, kad socialiniai ir ekonominiai veiksniai turi didžiausią įtaką vai­ku augimui. Etniniu ir kultūriniu veiksniu įtaka vertinama neviena­reikšmiškai: sudėtinga atskirti paveldėtus augimo veiksnius nuo išori­niu (priklausančiu nuo aplinkos). Fiziniu aplinkos veiksniu grupei pri­skiriamas klimatas, geografinė vietovė, aplinkos temperatūra, deguo­nies koncentracija, aplinkos teršalai, triukšmas ir kiti. Tačiau ligi šiol neaiški paveldėtu ir aplinkos (išoriniu) augimo veiksniu sąveika bei hie­rarchija įvairiais augimo tarpsniais.

Lietuva pastaruoju metu gyvena sparčiai kintančiomis ekonominė­mis ir socialinėmis sąlygomis. Perimame Vakaru šalių gyvenimo būdą, keičiasi ir mūsų mityba, mažėja fizinis aktyvumas. Tačiau ar neigiami aplinkos veiksniai vienodai veikia įvairias populiacijas (taip pat ir mū­sų), nuo ko priklauso tos pačios populiacijos augimo procesų skirtumai, nėra iki galo aišku. Todėl būtina pradėti kompleksinius vaikų augimo tyrimus, apimančius daugelio išorinių veiksnių poveikį.

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija