Padidėjusios triptazės koncentracijos ir alergenui specifinių IgE paplitimas esant anafilaksinėms reakcijoms

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 3,
p. 129 -
136

Įvadas. Serumo triptazė sintetinama ir saugoma mastocitų sekrecinėse graunulėse kartu su kitais mediatoriais. Padidėjusi triptazės koncen­tracija kraujyje yra ne tik vienas svarbiausių ūmių alerginių-anafilaksinių reakcijų patvirtinamųjų rodiklių, tačiau ir viena reikšmingiausių mastocitozės diagnostikos žymenų, diagnozuojant šią sisteminę hema­tologinę ligą. Moksliniais tyrimais siekiama nustatyti reikšmingą ryšį ne tik tarp mastocitozės ir alerginių-anafilaksinių reakcijų, bet ir tarp reakcijas sukeliančių alergenų įvairovės.

Šio darbo tikslas - įvertinti padidėjusios triptazės konentracijos ir alergenui specifinių IgE paplitimo sąsajas anafilaksinių reakcijų at­veju.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Ištirta 60 Vilniaus universiteto li­goninės Santariškių klinikose (VUL SK) besigydančių suaugusių pa­cientų, kurių amžiaus ribos buvo nuo 18 iki 68 metų, o amžiaus vidur­kis - 45 ± 8 metai. Tiriamieji, atsižvelgiant į susirgimą ir serumo trip­tazės pokyčius, buvo suskirstyti į 3 grupes (po 20 pacientų kiekvienoje grupėje): 1-oji grupė - pacientai, kuriems yra anafilaksinė reakcija (serumo triptazės koncentracija > 11,4 mkg/l), 2-oji grupė - mastocitoze sergantys pacientai (serumo triptazės koncentracija > 20,0 mkg/l), ir 3-ioji grupė - atopiški pacientai (serumo triptazės koncentracija < 11,4 mkg/l).

Tiriamoji medžiaga - veninio kraujo serumo mėginiai. Alergenui specifiniai IgE buvo tiriami imunobloto metodu (reagentai: OPTIGEN Panel Allergen Specific IgE Assay Hitachi Chemical Diagnostics, Inc., Japonija) - atliekama kokybinė reakcija alergenui specifiniams IgE kla­sės antikūnams paciento serume nustatyti. Triptazės koncentracija nu­statyta imunofermentinės analizės metodu (reagentai - ImmunoCAP, ThermoScientific, Suomija).

Tyrimo rezultatai. Specifiniai alergenui IgE buvo rasti 73 % visų tiriamųjų; iš jų 90 % - atopiškų ligonių, 75 % - anafilaksinės reakcijos ir 55 % - mastocitozės grupėje. Dažniausiai aptikti specifiniai IgE šiems įkvepiamiesiems alergenams: motiejukų, beržų žiedadulkėms, kačių epiteliui, dulkių erkutėms (D. pterony ir D. farinae) ir kviečiams bei šiems maisto alergenams: žemės riešutams ir krevetėms. Rečiausiai specifi­niai IgE buvo nustatyti rugiams, pienui ir kiaulienai. Dažniausiai įsi­jautrinimas (sensibilizacija) aptiktas dviem skirtingiems alergenams, kurių dažnis tarp grupių statistiškai reikšmingai skyrėsi. Atopiškų pa­cientų grupėje statistiškai reikšmingai daugiau pacientų buvo alergiškų 4-7 alergenams. Šioje grupėje statistiškai reikšmingai dažniau buvo nustatyta specifinių IgE įkvepiamiesiems alergenams, o specifinių IgE maisto alergenams - pirmos grupės pacientams. Specifiniai IgE žemės ir lazdynų riešutams reikšmingai dažniau buvo nustatyti anafilaksijos ir mastocitozės grupėse, specifiniai IgE kviečių žiedadulkėms - mastocitoze sergančių pacientų grupėje, specifiniai IgE įkvepiamiesiems aler­genams (kačių epiteliui ir dulkių erkutėms) - atopiškų pacientų gru­pėje.

Išvados. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais galima teigti, kad nė­ra stipraus ryšio tarp alergenui specifinių IgE koncentracijos ir padidė­jusios triptazės koncentracijos. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad kiekvieno individo triptazės koncentracija ir įsijautrinimas tam tikriems alergenams yra labai įvairus ir skirtingas, todėl kiekvie­nas pacientas turėtų būti tiriamas individualiai, atliekant išsamius triptazės koncentracijos, alergenui specifinių IgE, alergenų komponen­tų bei kitų provokuoj ančių veiksnių tyrimus.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija