Pacientų, besikreipiančių į pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, aterosklerozės rizikos veiksnių tyrimas

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 3,
p. 123 -
128

Darbo tikslas. Ištirti ir įvertinti į Utenos pirminės sveikatos priežiūros įstaigą besikreipiančių pacientų aterosklerozės rizikos veiksnius.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Buvo ištirta šimtas 50-70 metų amžiaus vyrų, atvykusių į pirminės sveikatos priežiūros įstaigą. Vi­siems tiriamiesiems buvo matuojamas arterinis kraujospūdis (AKS), ūgis ir kūno svoris, apskaičiuojamas kūno masės indeksas (KMI) ir nu­statoma bendro cholesterolio (BCh), mažo tankio lipoproteinų choleste­rolio (MTL-Ch), didelio tankio lipoproteinų cholesterolio (DTL-Ch), triacilglicerolių (TAG) koncentracija kraujo serume automatiniu analizato­riumi fermentiniu fotometriniu metodu. Visi tiriamieji buvo apklausti dėl rūkymo įpročių.

Rezultatai. Tiriamiesiems buvo nustatytas antsvoris, 91 % asme­nų- padidėjęs sistolinis AKS. Diastolinis AKS daugumos tiriamųjų bu­vo normalus. Daugiau nei pusė visų vyrų buvo nerūkantys. Lipidogra- mos rodiklių, išskyrus DTL-Ch ir TAG, koncentracijos tiriamųjų kraujo serume buvo didesnės už rekomenduojamas. BCh ir MTL-Ch siejo sta­tistiškai reikšminga teigiama koreliacija. Tarp lipidogramos rodiklių ir KMI reikšmingų statistinių ryšių nerasta. Vidutinio stiprumo teigiama koreliacija nustatyta tarp sistolinio ir diastolinio AKS bei tarp BCh ir TAG, o neigiama koreliacija - tarp DTL-Ch ir TAG. Statistiškai reikš­mingi teigiami ryšiai siejo BCh, MTL-Ch ir sistolinį AKS. Rūkymo kore­liacija su lipidogramos rodikliais buvo silpna.

Išvados. Įvertinę į pirminę sveikatos priežiūros įstaigą besikrei­piančių pacientų aterosklerozės rizikos veiksnius nustatėme, kad visi ti­riamieji turėjo antsvorio, padidėjusį sistolinį arterinį kraujospūdį, padi­dėjusias bendro ir mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijas kraujo serume. Aterosklerozės riziką rodo ir statistiškai reikšmingi ry­šiai tarp bendro cholesterolio, mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijų ir sistolinio kraujospūdžio. Statistiškai reikšmingų ryšių tarp rūkymo ir lipidogramos rodiklių neradome.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija