Onkologinėmis ligomis sergančių vyrų vaisingumo išsaugojimas: Lietuvos patirtis

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 2,
p. 109 -
117

Darbo tikslas. Apžvelgti jaunu vyrų, sergančių onkologinėmis ligomis, vaisingumo sutrikimus, vaisingumo išsaugojimo galimybes bei patirtį Lietuvoje.

Darbo metodika. Išanalizuoti pacientų, kurie nuo 2014-2016 m. dėl sėklidžių vėžio buvo operuoti Nacionaliniame vėžio institute (NVI) ar 2016 m. dėl onkohematologinės ligos buvo gydomi Vilniaus universi­teto ligoninėje Santariškių klinikose (VULSK) ir vaisingumo išsaugoji­mo tikslu šaldė lytines ląsteles ar sėklidės audinį, spermos rodikliai pa­gal PSO rekomendacijas. Vertintos pacientų NVI ir VULSK charakte­ristikos ir spermos rodiklių skirtumai priklausomai nuo onkologinės li­gos. Duomenys analizuoti naudojant Microsoft Excel 2010 bei SPSS 22.0 programas. Statistinio patikimumo lygmuo a = 0,05.

Rezultatai. Tyrime dalyvavo 15 NVI pacientų (93,3 % diagnozuo­tas sėklidžių vėžys) ir 20 VULSK ligonių (30 % Hodžkino limfoma (I-IV stadijų), 20 % — leukemija, 15 % — germinacinis navikas). NVI ligo­niai buvo vyresni nei VULSK - vidutiniškai 27,2 ir 23,5 metų (p < 0,05). Vidutinis pacientų spermos kiekis, gautas šaldymui NVI ir VULSK, sta­tistiškai nesiskyrė (p > 0,05), tačiau spermatozoidų koncentracija hema­tologinių pacientų (VULSK) mėginiuose buvo daug didesnė negu ser­gančių sėklidžių vėžiu (NVI): atitinkamai 88,44 mln./ml ir 51,07 mln./ml (p < 0,05). Vertinant spermatozoidų judėjimo greitį pagal PSO A, B, C, D judrumo kategorijas, vidutinė greitai judančių spermatozoidų koncentra­cija statistiškai nesiskyrė abiejose grupėse (p > 0,05), tačiau VULSK li­goniai turėjo didesnę D kategorijos spermatozoidų koncentraciją (p < 0,05). Keturiolikos NVI ir visų VULSK ligonių sperma buvo užšal­dyta. Dešimties NVI ligonių buvo užšaldytas ir sėklidės audinys.

Išvados. Spermatozoidų koncentracija hematologinių ligonių (VULSK) šaldomuose spermos mėginiuose buvo 1,7 kartus didesnė nei tų, kurie serga sėklidžių vėžiu (NVI) - atitinkamai 88,44 mln./ml ir 51,07 mln/ml (p < 0,05). Tačiau VULSK pacientų spermoje didžiąją dalį su­darė nejudrūs, pačios ligos pažeisti D kategorijos spermatozoidai. Sergančių sėklidės vėžiu vyrų spermatogenezės pažeidimas pasireiškė spermatozoidų koncentracijos mažėjimu, o hematologinių pacientų - judrumo sutrikimais.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija