Biocheminių žymenų pokyčiai aterosklerozės patogenezėje

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2011,
t. 13,
Nr. 1,
p. 11 -
18

Darbo tikslas. Apžvelgti aterosklerozės epidemiologiją, ištirti atero­sklerozės biocheminių žymenų - bendrojo cholesterolio, mažo tankio li­poproteinų cholesterolio, didelio tankio lipoproteinų cholesterolio, triacilglicerolių - ir uždegimo žymens C reaktyviojo baltymo koncentracijų pokyčius sąlyginai sveikų ir miokardo infarktu sirgusių asmenų kraujo serume, įvertinti jų reikšmę aterosklerozės patogenezėje.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Naudojantis klinikinės diagnos­tikos laboratorijos registro duomenų baze atrinkta 100 sąlyginai sveikų asmenų ir 38 pacientai, sirgę ūminiu priekinės sienos miokar­do infarktu (MI). Ankstyvios aterosklerozės diagnostikai jiems buvo nustatytos bendrojo cholesterolio (BCh), didelio tankio lipoproteinų cholesterolio (DTLCh), mažo tankio lipoproteinų cholesterolio (MTLCh), triacilglicerolių (TAG) bei C reaktyviojo baltymo (CRB) koncentracijos kraujo serume. Pagal amžių sąlyginai sveiki asmenys buvo suskirstyti į tris grupes: 31-40 metų, 41-50 metų, 51-60 metų, MI pacientai - į dvi grupes: 41-50 metų ir 51-60 metų. BCh, DTLCh ir TAG koncentracijos buvo tiriamos automatine „Konelab™“ siste­ma, MTLCh skaičiuojama pagal Friedewaldo formulę, CRB koncen­tracija - imunometrijos metodu „Nyco Card® READER II“ analizato­riumi.

Rezultatai ir išvados. Tyrimo rezultatai parodė, kad sąlyginai sveikų 41-50 metų bei 51-60 metų amžiaus asmenų kraujo serume bu­vo statistiškai reikšmingai padidėjusi BCh koncentracija. Visose sąly­ginai sveikų asmenų grupėse rastos reikšmingai padidėjusios TAG ir CRB koncentracijos, o DTLCh ir MTLCh koncentracijos - normos ribo­se. Visų sirgusių miokardo infarktu asmenų kraujo serume nustatytos statistiškai reikšmingai padidėjusios BCh, TAG ir CRB koncentraci­jos, o DTLCh bei MTLCh koncentracijos - normos ribose. Palyginus są­lyginai sveikų ir MI sirgusių asmenų rodiklius, rasti statistiškai reikš­mingai didesni pacientų BCh koncentracijos pokyčiai 41-50 metų am­žiaus grupėj e bei BCh ir TAG koncentracij os - 51-60 metų amžiaus grupėje. CRB koncentracija abiejose amžiaus grupėse statistiškai reikšmingai didesnė MI sirgusiųjų kraujo serume. Visų tirtų asmenų DTLCh ir MTLCh koncentracijos buvo normos ribose, tačiau sąlyginai sveikų asmenų grupėje padidėjusios MTLCh ir BCh koncentracijos nu­statytos reikšmingai didesniam moterų skaičiui, o padidėjusi TAG koncentracija - didesniam vyrų skaičiui. Ankstyvai aterosklerozės diagnostikai informatyviausi buvo BCh, MTLCh, TAG rodikliai ir CRB koncentracija.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija