Uždegimo pažeisto sinovinio dangalo histopatologiniai ir imunohistocheminiai tyrimai

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 2,
p. 75 -
82

Darbo tikslas. Nustatyti skirtingos etiologijos - imuninio ir degenera­cinio sinovitu histopatologinius bei imunohistocheminius skirtumus ir gautus duomenis palyginti.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Šiai analizei buvo panaudoti 24 pa­cientu (11 vyru, 13 moterų), kuriems buvo pažeistas sąnarys, sinovijos audinio biopsiniai mėginiai, gauti atliekant sąnariu chirurgines inter­vencijas gydymo tikslais. Iš ju 12 pacientu sirgo reumatoidiniu artritu ir 12 pacientu - degeneracinėmis sąnario ligomis. Mūsų atlikti histopato­loginiai tyrimai atskleidė, kad imuninis sinovitas ir degeneracinis sino- vitas turi panašumu ir skirtumu.

Tyrimo rezultatai. Galima išskirti kelis histopatologinius požy­mius, kurie buvo statistiškai būdingesni imuniniam sinovitui: tai dides­nė sinovijos proliferacija (p=0,00036) su gaureliu, kraujagyslių prolife­racija (p=0,02899), sinovijos pabrinkimu (p=0,00011), didesnis fibrob- lastu išvešėjimas (p=0,00004), dažnesnis bei gausesnis limfoidiniu foli- kulu formavimasis (p=0,00019), smarki uždegimo ląstelių infiltracija į sinovijos audinius (p=0,00127) su aiškiais fibrinoidinės nekrozės (p=0,00001) ir fibrozės požymiais (p=0,00127).

Atlikus imunohistocheminius tyrimus nustatyta, kad uždegimo po­žymiai būdingi abiem grupėms. Analizuojant statistinius duomenis iš­ryškėjo, kad imuninis sinovitas pasižymi didesniu uždegimo laipsniu negu degeneracinis (p=0,000001). Taip pat TNF-a raiška buvo gerokai didesnė esant imuniniam sinovitui negu degeneraciniam (p=0,038477). Abiejose tiriamosiose grupėse uždegimo citokinu TNF-a bei IL-6 raiška buvo dažnesnė kraujagyslių sienelių ir sinovijos dengiamojo sluoksnio ląstelėse, o MMP-8 raiška - fibroblastuose.

Išvados. Imuninį sinovitą nuo degeneracinio sinovito histopatolo- giškai ir imunohistochemiškai skiria didesnis uždegimiškumas su sino­vijos ir gaureliu kraujagyslių proliferacija, didesnis fibroblastu išvešėji­mas, dažnesnis ir gausesnis limfoidiniu folikulu formavimasis, uždegi­mo ląstelių infiltracija ir padidėjęs TNF-a kiekis. Tačiau imuninio ir de­generacinio sinovito pažeisto dangalo biopsinėje medžiagoje IL-6, MMP-8 imunohistocheminės raiškos patognomoniniu skirtumu neapti­kome.

© 2020, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija