Fotosensibilizacijos poveikio sinovijos fibroblastų gyvybingumui tyrimai

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 4,
p. 179 -
185

Santrauka

Darbo tikslas - ištirti fotosensibilizacijos poveikį uždegimo kilmės reu­matoidinio artrito (RA) ir degeneracinės kilmės osteoartrozės (OA) pa­žeisto sąnario sinovijos fibroblastų (SF) gyvybingumui.

Medžiagos ir metodai. Tyrimui buvo naudojami sąnario sinovijos audinio mėginiai, paimti gydymo tikslais atliekant chirurgines interven­cijas. Iš mėginiu išskirti SF buvo auginami in vitro. Sensibilizatoriai bu­vo endogeniniai porfirinai, pasigaminantys ląstelėse iš aminolevulino rūgšties (ALR) ir jos metilo esterio (m-ALR). Ląstelės inkubuotos 0,5 mM ir 1,0 mM ALR ir m-ALR tirpalais ir švitintos šviesos diodo (5 mW/cm2) 405 nm bangos ilgio šviesa 50 mJ/cm2 ir 150 mJ/cm2 dozėmis. Fotosensi­bilizacijos poveikis vertintas pagal SF gyvybingumo rodiklius.

Rezultatai. Iš paimtu mėginiu išskirtose RA (n=12) ir OA (n=9) ląstelių kultūrose identifikuoti sinovijos fibroblastams būdingi požy­miai ir nustatyta, kad įprastoje maitinamojoje terpėje augintiems RA si­novijos fibroblastams būdingi didesni gyvybingumo rodikliai negu OA sinovijos fibroblastams (p<0,05). Tiriant tamsinį dvieju koncentracijų (0,5 mM ir 1 mM) ALR ir m-ALR tirpalu poveikį SF gyvybingumui nu­statyta, kad didžiausias buvo 1mM m-ALR tirpalo, tačiau jis veikė selek­tyviai - tik OA fibroblastus, ir sumažino ju gyvybingumo rodiklius apie 5 kartus (p<0,001). Šviesos ir fotosensibilizacijos poveikis tirtas parin­kus 50 mJ/cm2 ir 150 mJ/cm2 šviesos dozes. Nustatyta, kad RA-SF ir OA-SF, inkubuotu 1 mM ALR ar m-ALR tirpalais ir švitintu 50 mJ/cm2 šviesos doze, gyvybingumo rodikliai abiem atvejais buvo beveik vienodi. Padidinus švitinimo dozę tris kartus, iki 150 mJ/cm2, po 24 valandų įver­tintos abieju grupių fibroblastų, inkubuotu 1 mM ALR ar m-ALR tirpa­lais, gyvybingumo rodikliu vertės buvo artimos nuliui. Nustatytos reu­matoidinio artrito gydymo taikinio - agresyviu RA-SF gyvybingumui slopinti in vitro tinkamiausios fotosensibilizacijos sąlygos.

Išvados. RA sinovijos fibroblastų gyvybingumo rodikliai buvo sta­tistiškai reikšmingai didesni už OA sinovijos fibroblastų rodiklius, kai kultūros buvo augintos įprastoje maitinamojoje terpėje, taip pat jas in- kubavus 0,5 mM ir 1 mM koncentracijų ALR bei m-ALR tirpalais. Šviti­nimas mėlyna šviesa (150 mJ/cm2) labiau veikė nesensibilizuotus akty­viau proliferuojančius RA-SF. Ju gyvybingumui slopinti in vitro tinka­miausios fotosensibilizacijos sąlygos: inkubacija 0,5 mM m-ALA tirpalu ir švitinimas 150 mJ/cm2 šviesos doze. Šiomis sąlygomis RA-SF gyvybin­gumas beveik visiškai nuslopinamas iki 0,002±0,00 sant. vnt., palyginti su šviesos poveikio nepatyrusiais RA-SF (1,95±0,06 sant. vnt.) tokiomis pačiomis sąlygomis.

 

© 2020, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija