Redukuoto glutationo ir glutationo S-transferazės koncentracijos pokyčiai greitosios opioidinės detoksikacijos metu

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2015,
t. 17,
Nr. 4,
p. 147 -
152

Įvadas. Oksidacinis stresas priklausomiems nuo opioidų pacientams su­kelia įvairių organų pažeidimus. Darbo tikslas - nustatyti glutationo S-transferazės ir redukuoto glutationo koncentraciją nuo heroino priklau­somų asmenų kraujo plazmoje greitosios opioidinės detoksikacijos metu.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Į duomenų vertinimą buvo įtrauk­ta tiriamosios ir kontrolinės grupių po 29 pacientus. Pacientai 1-ą ir 2-ą parą gavo identišką gydymą, o 3-ią parą jiems taikyti skirtingi naltreksono indukcijos režimai. Kraujas tyrimams buvo imamas 1 val. prieš naltreksono indukciją bei praėjus 1 val., 5 val. ir 23 val. nuo naltreksono indukcijos pradžios.

Rezultatai. Atsižvelgiant į tirtų parametrų reikšmių sklaidą, duo­menys suskirstyti į du intervalus: glutationo S-transferazės duomenų in­tervalus sudarė reikšmės nuo 0,160 ng/ml iki 8,768 ng/ml ir nuo 8,769 ng/ml iki 23,863 ng/ml; redukuoto glutationo duomenų intervalus - nuo 1,749 pg/ml iki 4,888 pg/ml ir nuo 4,889 pg/ml iki 10,079 pg/ml. Glu­tationo S-transferazės koncentracija tiriamojoje grupėje, esant reikšmių intervalui nuo 0,160 ng/ml iki 8,768 ng/ml, statistiškai reikšmingai sumažėjo praėjus 23 val., palyginti su koncentracija praėjus 5 val. nuo nal­treksono indukcijos pradžios. Kontrolinėje grupėje glutationo S-transferazės koncentracijos mažėjimas buvo didesnis - pirmasis nustatytas po 1 val., o antrasis po 23 val. nuo naltreksono indukcijos pradžios. Statis­tiškai reikšmingai redukuoto glutationo koncentracija sumažėjo praėjus 1 val. po naltreksono indukcijos tik kontrolinėje grupėje ir išliko to paties lygio iki tyrimo pabaigos, t. y. buvo mažesnė, palyginti su pradiniu lygiu.

Išvados. Glutationo S-transferazės ir redukuoto glutationo poky­čiai stacionarinės greitosios opioidinės detoksikacijos metu yra ryškesni esant įprastinei vienkartinei naltreksono dozei, palyginti su palaipsniui didinama naltreksono indukcija. Ženkliausi glutationo S-transferazės ir redukuoto glutationo pokyčiai abiejose grupėse nustatyti praėjus 1 val. po naltreksono indukcijos.

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija