Grafeno oksido ir metalo nanostruktūrų kompozito poveikis atsparumą skirtingiems antibiotikams įgijusioms Acinetobacter baumannii padermėms

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 2,
p. 93 -
98

Darbo tikslas. Pasaulio mokslininkai yra susitelkę į naujų technologijų ir antibakterinių produktų kūrimą. Šiam tikslui pasiekti didžiulis dė­mesys yra skiriamas nanotechnologijų taikymui kuriant naujų savybių turinčias medžiagas, kurios slopintų patogeniškų bakterijų augimą ir dauginimąsi ir užkirstų kelią infekcijoms vystytis. Mūsų darbo tikslas buvo įvertinti grafeno oksido ir metalo nanostruktūrų kompozitų povei­kį atsparumą skirtingiems antibiotikams įgijusioms klinikinėms Acinetobacter baumannii padermėms.

Medžiaga ir metodai. Į tyrimą buvo įtrauktos 79 klinikinės A. baumannii padermės, kurios mikrobiologijos laboratorijoje buvo iš­skirtos iš įvairių klinikinių medžiagų, tyrimą atliekant pagal standarti­nes metodikas - klinikinę medžiagą išsėjant ant maitinamosios ar į gau­sinamąją terpę, priklausomai nuo ėminio pobūdžio. Išaugusių bakterijų rūšys identifikuotos remiantis masių spektrometrijos principu. Grafeno oksido ir metalo nanostruktūrų kompozito poveikis A. baumannii pa­dermėms vertintas atsižvelgiant į augimo gausumą po inkubacijos su ti­riamąja medžiaga.

Rezultatai. Tirtosios A. baumannii padermės buvo įgijusios atspa­rumą daugumai jas galinčių veikti antibiotikų, iš jų net 22,8 % (n=18) padermių pasižymėjo atsparumu visiems tirtiesiems antibiotikams.

Geras grafeno oksido ir metalo nanostruktūrų kompozito poveikis po 1 val. buvo nustatytas padermėms, kurios buvo jautrios, lyginant su atspariomis padermėmis: ceftazidimui ir ciprofloksacinui (100 %, n=6 ir atitinkamai 37,0 %, n=27, p=0,004), doksaciklinui (57,6 %, n=19, ir ati­tinkamai 30,4 %, n=14, p=0,015), karbapenemams (imipenemui ir meropenemui) (77,8 %, n=7 ir atitinkamai 37,1 % n=26, p=0,025), gentamici­nui (69,2 %, n=9 ir atitinkamai 36,4 %, n=24, p=0,03), tigeciklinui (53,3 %, n=16 ir atitinkamai 34,7 %, n=17, p=0,082).

Po dviejų valandų inkubacijos grafeno oksido ir metalo nanostruk­tūrų kompozito poveikis tiek antibiotikams jautrioms, tiek atsparioms A. baumannii padermės supanašėjo. Išsiskyrė poveikis doksaciklinui at­sparioms padermėms - atsparios padermės buvo paveiktos labiau nei jautrios (93,5 %, n=43, ir atitinkamai 51,5 %, n=17, p<0,001).

Išvados. Grafeno oksidas ir metalo nanostruktūrų kompozitai labai gerai veikia beta laktaminiams antibiotikams (ceftazidimui, karbapenemams) ir ciprofloksacinui jautrias A. baumannii padermes po trumpa­laikės ekspozicijos, tačiau atsparioms padermėms paveikti reikia ilges­nio laiko, t. y. bent 2 valandų inkubacijos. Dalis paveiktų A. baumannii padermių po 2 val. inkubacijos pradeda atsigauti, todėl tikėtina, kad grafeno oksido ir metalo nanostruktūrų kompozitų sudėtis dar nėra op­timali ir reikia tolesnių studijų, kad būtų galima pasiekti ilgalaikį bak­tericidinį poveikį. Šie nanokompozitai gerai veikia aminoglikozidams (gentamicinui, amikacinui) ir tigeciklinui jautrias, o po 2 val. ekspozici­jos ir atsparias A. baumannii padermes.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija