Arterijų standumo ir aortos lanko kalcifikacijos vertinimo svarba transplantuojant inkstus

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 4,
p. 217 -
223

Įvadas. Kraųjagyslių kalcifikacija ir arterijų standumas yra svarbūs ro­dikliai vertinant kardiovaskulinių įvykių riziką po inkstų transplanta­cijos. Mes siekėme: įvertinti aortos lanko kalcifikacijos bei arterijų stan­dumo gradiento matavimo prieš inkstų transplantaciją svarbą vertinant kardiovaskulinę riziką bei donorinio inksto veiklą; nustatyti aortos lan­ko kalcifikacijos bei arterijų standumo gradiento pokytį praėjus dve­jiems metams po inkstų transplantacijos.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Prospektyviajame kohortiniame tyrime dalyvavo 37 inkstų transplantacijos recipientai, neturintys kar­diovaskulinių įvykių istorijos. Pacientai buvo tiriami prieš transplanta­ciją ir praėjus 2 metams po jos. Miego-šlaunies arterijų ir miego-stipininės arterijų pulsinės bangos grečiai matuoti aplanacinės tonometrijos metodika. Arterijų standumo gradientas apskaičiuotas dalijant miego-šlaunies pulsinės bangos greitį iš miego-stipininės arterijos pulsinės bangos greičio. Aortos lanko kalcifikacija vertinta priekinėse krūtinės ląstos rentgenogramose dviejomis skirtingomis skalėmis.

Tyrimo rezultatai. Dvejų metų stebėjimo laikotarpiu 27 pacien­tams (72,29 %) aortos lanko kalcifikacija nekito, 6 (16,21 %) - sumažėjo, o 4 (10,81 %) - padidėjo. Miego-šlaunies arterijų (8,91±2,11 m/s vs 8,00±1,90 m/s, p=0,113), miego-stipininės arterijų (10,13±1,24 m/s vs 9,5±1,80 m/s, p=0,125) pulsinės bangos greičiai ir arterijų standumo gradientas (0,88±0,27 vs 0,84±0,29, p=0,605) statistiškai nereikšmin­gai sumažėjo. Esant kalcifikacij ai transplantuoto inksto veikla buvo blo­gesnė (glomerulų filtracijos greitis 61,15 vs 47,79 ml/min/1,73 m2, p<0,001) bei penki iš šių pacientų patyrė kardiovaskulinius įvykius po transplantacijos (X2=4,36, p=0,036).

Išvados. Kalcifikacijos vertinimas prieš transplantaciją gali su­teikti papildomos informacijos apie būsimas su kardiovaskuliniais įvy­kiais susijusias baigtis bei numatyti donorinio inksto funkciją. Arterijų standumo gradiento matavimo reikšmė išlieka miglota, ypač jeigu kalci­fikacija po transplantacijos neprogresuoja.

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija