Alfa fetoproteino koncentracijos koreliacija su hepatoceliulinės karcinomos dydžiu ir židinių skaičiumi

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 1,
p. 29 -
32

Tikslas. Nustatyti, ar alfa fetoproteino (AFP) koncentracija kraujo se­rume koreliuoja su hepatoceliulinės karcinomos (HCC) dydžiu ir židinių skaičiumi.

Tyrimo metodai. Retrospektyvusis tyrimas atliktas VUL Santa­riškių klinikose 2010-2015 metais, peržiūrint 149 pacientų, kuriems diagnozuota HCC, duomenis. Įtraukimo kriterijai: histologiškai patvir­tinta HCC, atlikta pilvo kompiuterinė tomografija. AFP koncentracijos vertes (kU/l) suskirstėme į grupes: I grupė AFP <20 kU/1, II grupė AFP 20-399 kU/1, III grupė AFP >400 kU/l. HCC dydis esant daugiažidi- nei HCC skaičiuotas pagal didžiausio židinio dydį. HCC dydžio grupės: A grupė <2 cm, B grupė 2-5 cm, C grupė >5 cm. HCC židinių skaičiaus grupės: 1 grupė 1 židinys, 2 grupė 2-3 židiniai, 3 grupė >3 židiniai. Duo­menų analizė atlikta SPSS 19.0, naudojant Spirmeno koreliacijos koefi­cientą (rs); statistinio reikšmingumo lygmuo p<0,05.

Rezultatai. Visiems į tyrimą įtrauktiems pacientams HCC išsivys­tė esant kepenų cirozei; vyrai sudarė 75 % (n=112); amžiaus vidurkis 63,6 ± 11,7 metai. AFP koncentracijos vidurkis 4986,5 ± 34714,9 kU/l; HCC dydžio vidurkis 5,88 ± 6,56 cm. AFP koncentracij os grupės pasi­skirstė taip: I grupė 44 % (n=66), II grupė 34 % (n=51), III grupė 22 % (n=32). HCC pagal dydį pasiskirstė taip: A grupė 17 % (n=26), B grupė 42 % (n=62), C grupė 41 % (n=61); pagal židinių skaičių: 1 grupė 27 % (n=40), 2 grupė 51 % (n=76), 3 grupė 22 % (n=33). Nustatyta silpna tei­giama, tačiau atsitiktinė AFP koncentracijos koreliacija tiek su HCC dy­džiu (rs 0,33, p=0,084), tiek su HCC židinių skaičiumi (rs 0,457, p=0,081).

Išvados. AFP koncentracija kraujo serume nekoreliuoja su HCC dydžiu (p=0,084) ir židinių skaičiumi (p=0,081).

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija