Hepatoceliuline karcinoma sergančių žmonių išgyvenamumo prognozės veiksniai

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 3,
p. 168 -
173

Darbo tikslas. Nustatyti pacientų, sergančių hepatoceliuline karcino­ma (HCC), svarbiausius išgyvenamumo prognozės veiksnius.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyvusis tyrimas buvo at­liktas Všį Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (VUL SK) 2010-2015 metais, peržiūrint 149 pacientų, kuriems histologiškai pa­tvirtinta HCC, ligos istorijas. Skaičiavome bendrą išgyvenamumą ir iš­gyvenamumą pagal taikytą gydymo metodą. Vertinome: lytį, amžių, ke­penų cirozės (KC) etiologiją; Child-Pugh klasę; MELD balus; alfa fetoproteino (AFP) koncentraciją (I grupė <20 kU/1, II grupė 20-399 kU/1, III grupė >400 kUl); HCC židinio dydį (A grupė <2 cm, B grupė 2-5 cm, C grupė >5 cm); HCC židinių skaičių. Vertinome, koks gydymas taiky­tas: kepenų transplantacija (KT), kepenų rezekcija (KR), transarterinė chemoembolizacija (TACE), radiodažninė abliacija (RDA), perkutaninė etanolio injekcija (PEI), sudėtinis gydymas (KR+chemoterapija arba KR+RDA), gydymas sorafenibu ir simptominis gydymas. Statistinė ana­lizė atlikta SPSS 19.0, rezultatus laikėme statistiškai patikimais, kai p<0,05.

Rezultatai. Vyrai sudarė 75 %, pacientų amžiaus vidurkis buvo 63,6±11,7 metų. Visiems pacientams HCC išsivystė esant KC, kurią 61 % atvejų sukėlė hepatitas C. Nustačius HCC diagnozę, pacientų ste­bėjimo laikotarpio mediana buvo 12 mėnesių (nuo 1 mėn. iki 9 metų). Vi­dutinis bendras pacientų išgyvenamumas mėnesiais buvo 22,36±19,95. Gydymo metodai pasiskirstė taip: KR atlikta 43 (28,9 %) pacientams, KT - 7 (4,7 %), PEI - 3 (2 %), TACE - 16 (10,7 %), RDA - 18 (12,1 %), su­dėtinis gydymas taikytas 3 (2 %), gydymas soratenibu - 43 (28,9 %), simptominis - 16 (10,7 %). Vidutinis išgyvenamumas mėnesiais buvo atitinkamai 48±20,8; 35,7±25,7; 34,3±18,9; 28±18,3; 25,9±23,6; 19,9±12,3; 14,6±12,9; 13,6±13,3, kai buvo taikyta PEI, RDA, KT, sudėti­nis gydymas, KR, TACE, gydymas sorafenibu ir simptominis gydymas. Bendras išgyvenamumas statistiškai reikšmingai buvo mažesnis pa­cientų, kurių HCC dydis buvo >5 cm (p<0,001); MELD >10 balų (p<0,001). Išgyvenamumas statistiškai reikšmingai buvo didesnis pa­cientų, kurie turėjo vieną židinį (p<0,001), Child-Pugh A klasės pacien­tų (p<0,001), gydytų PEI, RDA ir KT (p=0,0003).

Išvados. Pacientų išgyvenamumas buvo geresnis, jei gydyta PEI, RDA ir KT. HCC dydis, židinių skaičius, MELD balai, Child-Pugh klasė buvo svarbiausi HCC ligonių išgyvenamumo prognozės veiksniai

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija