Kepenų funkcinės būklės įtaka sisteminiam hepatoceliulinės karcinomos gydymui

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 2,
p. 123 -
127

Įvadas. Hepatoceliulinė karcinoma - tai vienas dažniausių navikų pasau­lyje ir tik mažiau nei 30-40 % pacientų gali būti taikomas radikalus gydy­mas. Esant pažengusios stadijos kepenų vėžiui, gali būti skiriamas siste­minis gydymas biologinės terapijos vaistu sorafenibu, kuris stabdo naviko ląstelių proliferaciją ir angiogenezę. Mūsų tyrimo tikslas yra išsiaiškinti gydymo sorafenibu efektyvumą atsižvelgiant į funkcinę kepenų būklę.

Tyrimo metodika. Retrospektyvaus tyrimo metu buvo analizuoti hepatoceliuline karcinoma sergantys pacientai, kurie 2011-2015 metais buvo gydyti Vilniaus universiteto ligoninių Santariškių klinikų Hema­tologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre biologinės terapijos vais­tu sorafenibu. Pagal Child-Pugh klasifikaciją pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes: A ir B. Buvo rinkti duomenys apie lėtines kepenų ligas, anksčiau taikytą gydymą, taip pat stebimi laboratoriniai kraujo rodik­liai. Gydymo efektyvumas buvo vertinamas pagal pacientų išgyvenamu­mą iki ligos progresavimo ir bendrą išgyvenamumą. Kiekybinių kinta­mųjų analizei naudotas Mano ir Vitnio (Mann-Whitney) U testas, o ko­kybinių - tikslusis Fišerio testas, išgyvenamumo rezultatai pateikiami Kaplano ir Mejerio (Kaplan-Meier) grafikais ir mediana.

Tyrimo rezultatai. Į tyrimą buvo įtraukti 34 pacientai, iš kurių 20 pa­gal Child-Pugh klasifikaciją priskirti A kepenų funkcinei klasei, o kiti 14 - B klasei. Šios dvi tirtos pacientų grupės buvo homogeniškai pasiskirsčiusios pagal amžių ir lytį. Pagal klinikinius rodiklius iki sisteminio gydymo skir­tumo tarp grupių nebuvo. Vertinant pacientų išgyvenamumą abiejose gru­pėse, nustatytas statistiškai nereikšmingas skirtumas (išgyvenamumas iki ligos progresavimo (PFS) - Child-Pugh A - 4,07 mėn. (95 % PI - 2,41-5,72) ir Child-Pugh B - 3,03 mėn. (95 % PI - 2,30-3,77); p = 0,151; bendras išgyvenamumas (OS) - Child- Pugh A - 7,70 mėn. (95 % PI - 4,27-11,13), o Child-Pugh B - 4,67 mėn. (95 % PI - 1,61-7,72); p reikšmė = 0,436).

Išvados. Skiriant sisteminį gydymą sorafenibu, išgyvenamumas iki ligos progresavimo ir bendras išgyvenamumas buvo panašus Child-Pugh A ir Child-Pugh B klasėse.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija