Hemodialize gydomų pacientų rankos griebimo jėga

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 3,
p. 158 -
163

Darbo tikslas. Ištirti hemodializuojamų pacientų rankos griebimo jėgą prieš ir po hemodializės, ją palyginti su subjektyvia asmens mitybos skale ir bioimpedanso duomenimis.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 37 hemodializuojami pacientai. Rankos griebimo jėga buvo vertinama dinamometru nefistulinėje rankoje tris kartus prieš hemodializę ir po jos, o didžiausia reikšmė buvo panaudota tyrime. Pacientų raumenų jėga buvo palyginta su normomis ir tiriamųjų duomenys buvo suskirstyti į grupes (normali, silpna ir labai stipri raumenų jėga). Rankos griebimo jėga buvo palygin­ta su subjektyvia asmens mitybos skale ir bioelektrinio impedanso duo­menimis (kūno masės indeksu, griaučių raumenų mase, kūno liesą a mase, baltymų kiekiu organizme, kūno ląstelių mase, procentine kūno riebalųmase ir juosmens apimtimi). Statistinė analizė atlikta SPSS pro­grama.

Tyrimo rezultatai. Normalią raumenų jėgą prieš hemodializę tu­rėjo 22 pacientai (59,46 %), labai stiprią - 4 (10,81 %), silpną - 11 (29,73 %) pacientų; po hemodializės normaliąjėgą turėjo 20 (54,04 %), labai stiprią - 2 (5,41 %), silpną - 15 pacientų (40,45 %). Nepastebėtas ryšys tarp mitybos būklės ir pacientų rankos griebimo jėgos prieš hemo­dializę, tačiau patikima koreliacija (p < 0,05) sieja mitybos būklę ir grie­bimo jėgą po hemodializės. Nustatėme teigiamą koreliaciją tarp griau­čių raumenų masės, kūno liesosios masės, baltymų kiekio organizme, kūno ląstelių masės ir rankos griebimo jėgos. Neradome koreliacijos tarp KMI, procentinės kūno riebalų masės, juosmens apimties ir rankos griebimo jėgos.

Išvados. Hemodializės procedūra neigimai paveikia rankos griebi­mo jėgą. Rankos griebimo jėga gali būti naudingas ir patikimas para­metras vertinant hemodializuojamų pacientų mitybos būklę, tačiau ją reikėtų tirti po procedūros. Pastebėtas ryšys tarp griebimo jėgos ir mity­bos būklės bei bioimpedanso duomenų.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija