Augimo faktorių poveikis pelių miogeninių ląstelių proliferacijai ir pavirsimų žymenų ekspresijai

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 1,
p. 20 -
24

Santrauka

Šio darbo tikslas buvo įvertinti, kiek ir kaip miokardo infarkto zonoje susidarantis uždegimo veiksnys naviku nekrozės faktorius (TNF-a) ir augimo faktoriai, potencialūs farmakoterapiniai veiksniai, - granuloci- tukolonijas stimuliuojantis faktorius (G-CSF) ir kamieniniu ląstelių au­gimo faktorius (SCF) veikia greitai besidauginančiu ląstelių ciklą ir pa­viršiniu žymenų, svarbiu diferenciacijai ir tarpląsteliniams ryšiams, ekspresiją.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Miogeninių ląstelių kultūros buvo gautos iš pelių kojytės skersaruožio raumens audinio. Ląstelių prolifera- cinis aktyvumas naudojant 5-bromdeoksiuridiną ir paviršiniu žymenų ekspresija veikiant TNF-a, G-CSF, SCF ir G-CSF/SCF deriniu buvo įvertinti tėkmės citometru.

Rezultatai. Nustatyta, kad didelė (100 ng/ml) uždegimo židiniui būdingo citokino TNF-a koncentracija slopino proliferacinį pelės mioge- niniu ląstelių aktyvumą, o didelės (100 ng/ml) potencialiai farmakotera­piniu citokinu SCF ir G-CSF dozės nesukėlė reikšmingo poveikio ląste­lių proliferacijai. Endotelio ląstelių pirmtakams būdingu žymenų CD31 ir CD146 tiriamosios ląstelės neekspresavo. Paviršiaus adhezijos recep­toriaus CD44, dalyvaujančio ląstelės ir ląstelės, ląstelės ir matrikso są­veikoje, - ląstelių judėjime, ekspresija nekito. Adhezijos receptorių CD81 (TAPA-1) ir CD9 ekspresija dėl TNF-a poveikio slopinama, o augi­mo faktorių SCF ir SCF/G-CSF derinys ją aktyvina, kaip ir transmemb- raninio tirozino kinazės receptoriaus SCF ligando CD117.

Išvados. Didelė uždegimo židiniui būdingo citokino TNF-a koncen­tracija slopina proliferacinį pelės miogeninių ląstelių aktyvumą ir slopi­na adhezijos receptorių CD81 (TAPA-1) ir CD9 ekspresiją. Nors poten­cialiai farmakoterapinių citokinu SCF (100 ng/ml) ir G-CSF (100 ng/ml) poveikis ląstelių ciklui minimalus, šių augimo faktorių derinys (kiekvie­no po 100 ng/ml) reikšmingai aktyvina transmembraninio tirozino kina­zės receptoriaus SCF ligando CD117 ekspresiją kamieniniu ląstelių pa­viršiuje. Augimo faktoriai gali apsaugoti regeneracijai naudojamas ląs­teles nuo neigiamo uždegimui palankių citokinu poveikio.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija