Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų PPARGC1A, PPARA ir PPARG genetinių variantų reikšme fiziniam pajėgumui

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 2,
p. 55 -
63

Santrauka

Įvadas. Fizinis pajėgumas yra kiekybinis daugiaveiksnio paveldimumo požymis, kurio fenotipinė išraiška yra veikiama tiek genetiniu, tiek ap­linkos veiksniu. Žmogaus adaptacija prie fizinio krūvio yra daugelio ge­nu veiklos rezultatas. Labai svarbu vaidmenį atlieka genai reguliato­riai - PPARGC1A, PPARA, PPARG, dalyvaujantys energijos metaboliz­me, angliavandeniu ir lipidu apykaitoje. Šio darbo tikslas buvo ištirti ir įvertinti PPARGC1A G/A, PPARA G/C, PPARG C/G genetiniu variantų įtaką Lietuvos didelio meistriškumo sportininku fiziniam išsivystymui ir funkciniam pajėgumui.

Tiriamieji ir metodai. Ištirti 193 didelio meistriškumo sportinin­kai bei 250 nesportuojančiu Lietuvos populiacijos asmenų. Sportininkai buvo suskirstyti pagal sportinę kvalifikaciją (elitas, subelitas ir neeli- tas) ir pagal sporto šakos specifiškumą į ištvermės, greitumo jėgos bei aerobinio/anaerobinio pajėgumo sportininku grupes. Jiems išmatuoti pagrindiniai fenotipiniai fizinio išsivystymo ir funkcinio pajėgumo ro- dik liai.

Tyrimo rezultatai. Pagal PPARGC1 ir PPARG polimorfizmus reikšmingu skirtumu tarp genotipų/aleliu dažniu tiriamosiose grupėse nenustatyta. PPARA G/C genotipu dažniai elito sportininku grupėje reikšmingai skyrėsi nuo kontrolinės grupės (p<0,05). Tyrimo rezulta­tai parodė, kad didžiausios anaerobinio darbo galingumo reikšmės bū­dingos greitumo jėgos grupės atstovams. Ištvermę lavinantiems asme­nims būdingi geresni širdies ir kraujagyslių sistemos rodikliai, susiję su aerobiniu darbingumu, nei greitumo jėgos sportininkams. Tiesinės regresijos rezultatai parodė, kad PPARGC1 AA genotipas yra teigia­mai susijęs su sportininku plaštakų jėga, PPARA CC ir PPARG CG ge­notipai - su sportininku vienkartiniu raumenų susitraukimo galingu­mu.

Išvados. PPARGC1A G alelis yra susijęs su sportininku ištverme, C alelis - su greitumo jėgos savybėmis. PPARA G/G, PPARG C/C genoti­pai nėra lemiami veiksniai, tačiau galimas adityvus genotipu poveikis ištvermei. Tirti genetiniai variantai skirtingai veikia vyru ir moterų fizi­nį išsivystymą ir funkcinį darbingumą.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija