Endotelino reikšmė su ANCA susijusių ligų patogenzėje

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2018,
t. 20,
Nr. 2,
p. 154 -
159

Darbo tikslas. Įvertinti pacientų, sergančių su ANCA susijusiais vas­kulitais ar sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis, endotelino koncen­tracijos ryšį su kraujo uždegimo rodikliais, imuniniais žymenimis ir šių ligų klinikine išraiška.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliekant retrospektyvųjį tyrimą išanalizuoti 28 pacientų, kuriems 2017 m. rugsėjo - 2018 m. vasario mė­nesiais Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose gautas tei­giamas antineutrofilinių citoplazminių antikūnų (ANCA) tyrimo rezul­tatas ir ištirta endotelino (ET-1) koncentracija kraujo serume, ligos isto­rijų elektroniniai įrašai. ANCA nustatyti taikytas netiesioginės imunofluorescencijos metodas, o endotelino koncentracijai išmatuoti - tiesiogi­nės daugiasluoksnės „sumuštinio“ tipo imunofermentinės analizės (IFA) metodas. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS v23.0 programinį paketą, duomenų reikšmingumas tikrintas pa­gal chi kvadrato, Fišerio ir t kriterijų dviem nepriklausomoms imtims, skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05.

Tyrimo rezultatai. Visiems tiriamiesiems nustatytas endotelino koncentracijos padidėjimas, vidurkis - 17,24 ± 3,9 pg/ml. C-ANCA ir p-ANCA pasiskirstymas tarp pacientų buvo 1 : 2, didesnė endotelino koncentracija buvo tų pacientų, kurių kraujo serume aptikta p-ANCA (vidurkių skirtumas 9,66 ± 4,75 pg/ml ir 19,77 ± 23,3 pg/ml).

Nustatyta vidutiniškai stipri ir statistiškai reikšminga koreliacija tarp endotelino ir CRB koncentracijų (p=0,018, r=0,512). Sisteminių jungiamojo audinio ligų ir c-ANCA grupėse koreliacijos tarp endotelino koncentracijos ir CRB nebuvo. Koreliacijos su kitais kraujo rodikliais ir imuniniais žymenimis taip pat nenustatyta.

Dažniausiai aptinkami organų ir jų sistemų pažeidimai: sąnarių - 50 %, inkstų - 39 %, plaučių ir odos - 32 %, virškinamojo trakto - 25 %, raumenų - 21 % pacientų. Vaskulitų grupėje aukštesnė endotelino kon­centracija nustatyta pacientams, turintiems inkstų ir plaučių pažeidi­mų, sisteminių jungiamojo audinio ligų grupėje - pacientams, kurie skundėsi raumenų silpnumu ir konstituciniais simptomais. C-ANCA grupėje endotelino koncentracija buvo didesnė esant karščiavimui, są­narių, raumenų, plaučių ar inkstų pažeidimams, o p-ANCA - esant odos pažeidimų. Statistiškai reikšmingai mažesnės endotelino koncentraci­jos nustatytos pacientams, kuriems aptikta p-ANCA ir yra virškinamojo trakto pažeidimų (p=0,04).

Išvados. Endotelino koncentracija reikšmingai ir vidutiniškai stipriai koreliuoja su CRB koncentracija, todėl gali būti naudojama kaip ūmios ligos fazės prognozinis žymuo. Nors endotelino koncentra­cija gali padidėti sergant įvairiomis ligomis, kaip imunologinis žymuo jis yra labiau specifinis vaskulitams arba su p-ANCA susijusioms li­goms.

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija