Dailės terapijos metodo nauda onkologinių ligonių psichoemocinei būklei: bandomasis tyrimas

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 2,
p. 132 -
135

Dailės terapija yra psichoterapijos forma, meno terapijos rūšis. Terapi­jos procesas paremtas tuo, kad žmogaus mintys, jausmai, kilę pasąmo­nėje, gali būti greičiau perteikti vaizdiniais nei žodžiais. Ilgėjant išgyve­namumui daugėja onkologinėmis ligomis sergančių žmonių, gyvenančių su ligos sukeltu psichoemociniu stresu. Nors moksliniais tyrimais įrody­ta, kad dailės terapija teigiamai veikia įvairias onkologinių ligonių gyve­nimo sritis, Lietuvoje ši terapija menkai prieinama.

Darbo tikslas. Įvertinti dailės terapijos įtaką onkologinių ligonių psichoemocinei būklei.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2015 metų rugsėjo-gruodžio mėnesiais Vilniaus universiteto Onkologijos institute vyku­sių dailės terapijos užsiėmimų metu. Į tyrimą įtrauktos onkologinėmis ligomis sergančios moterys. Būklei įvertinti taikyta HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) skalė, distreso termometras, pusiau struktū­ruotas interviu.

Rezultatai. Apklausta 17 respondenčių. HAD skalės metodu 1 ligo­nei nustatyta depresija, 5 - nerimas. Distreso termometro vertinimas po terapijos lyginant su vertinimu prieš terapiją reikšmingai sumažėjo. Di­streso skalės vertinimas po terapijos moterų, apsilankiusių ne vieną kartą, reikšmingai mažesnis nei moterų, apsilankiusių vieną kartą. An­ketinio tyrimo duomenimis savo fizinę savijautą prieš terapiją gerai įvertino 2 moterys, patenkinimai - 9, blogai - 1. Po terapijos 9 moterys fizinę savijautą įvertino kaip gerą, 4 - patenkinamą, 1 - blogą. Savo emocinę savijautą prieš terapiją 4 moterys įvardijo gerai, 5 - patenkina­mai, 3 - blogai. Po terapijos emocinę savijautą kaip gerą įvardijo 9 mote­rys, patenkinamą - 3, blogą - 2.

Išvados. Analizuojant pacienčių distreso vertinimą ir atsakymus į pateiktą anketą prieš ir po terapijos, galima daryti išvadą, kad dailės te­rapija padeda ligonėms sumažinti patiriamą stresą bei pagerina jų psichoemocinę ir fizinę savijautą

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija