Farmakogenetinio tyrimo vertinimas psichiatrijoje: retrospektyvi klinikinių atvejų analizė

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2016/05/23 - 20:40
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 1,
p. 23 -
28

Įvadas. Personalizuota, į konkretų pacientą nukreipta, medicina tam­pa vis aktualesnė. Genetiniai tyrimai sėkmingai taikomi onkologijoje, hematologijoje ir kitose medicinos srityse. Tačiau vis dar laukiama kli­nikinio jų pritaikymo psichiatrijoje. Dėmesio centre - CYP450 šeimos fermentų, atsakingų už didelės dalies psichotropinių vaistų metaboliza­vimą, genetinis polimorfizmas. Straipsnyje siekiame įvertinti farmako­genetinio šiuos fermentus koduojančių genų tyrimo naudingumą retros­pektyviai nagrinėdami afektiniais sutrikimais sergančių pacientų far­makologinio gydymo eigą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviu būdu genetiniam tyrimui buvo atrinkti penki Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Neurologijos centro Psichiatrijos skyriuje dėl afektinių sutriki­mų gydęsi pacientai. Paimti jų kraujo mėginiai, iš kurių išskirta geneti­nė medžiaga išanalizuota Autogenomics Infiniti sistema. Šį pagal pa­cientų CYP2C19, CYP2D6 ir CYP2C9 fermentų genetinį polimorfizmą sugeneravo automatinę ataskaitą, kurioje buvo pateiktos gydymo reko­mendacijos. Gauti duomenys palyginti su buvusio farmakologinio gydy­mo eiga.

Tyrimo rezultatai. Keturiems iš penkių pacientų nustatytas CYP2C19 genetinis polimorfizmas. Visais atvejais rastas 1*/2* varian­tas, lemiantis vidutinio stiprumo metabolizuotojo fenotipinę išraišką. Retrospektyviai įvertinę farmakologinio gydymo eigą, nustatėme, kad trims pacientams šio genetinio varianto buvimas galėjo būti kliniškai reikšmingas. Pakitusių CYP2C9 ir CYP2D6 fermentų alelių nebuvo nu­statyta.

Išvados. Farmakogenetinio tyrimo atlikimas būtų galėjęs turėti įtakos skiriant gydymą trims iš penkių vertintų pacientų. Reikalingi to­lesni didesnės apimties farmakogenetiniai tyrimai, kad būtų galima pa­lyginti klinikinį gydymo efektyvumą, genetinio tyrimo rezultatus bei nustatytą skiriamo vaisto koncentraciją kraujo serume.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija